24 سیراک ملکونیان (1309) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیراک ملکونیان (1309)
نام اثر :

امضاء: «S.Melkonian 04» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
90×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 90,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «S.Melkonian 04» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
90×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 24 از سیراک ملکونیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.