74 آرمان استپانیان (1335) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: آرمان استپانیان (1335)
نام اثر :

امضاء : «Arman 6/7 2010» انگلیسی (پایین چپ)
چاپ دیجیتال روی بوم
70×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «Arman 6/7 2010» انگلیسی (پایین چپ)
چاپ دیجیتال روی بوم
70×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 74 از آرمان استپانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.