78 سعید احمدزاده (1360) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید احمدزاده (1360)
نام اثر : خود متناقض

امضاء: «احمدزاده 2013» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خود متناقض

امضاء: «احمدزاده 2013» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 78 از سعید احمدزاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.