27 کامبیز درمبخش (1321) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز درمبخش (1321)
نام اثر :

امضاء: «کامبیز درمبخش 1393» (پایین روی هر لت)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 70×70 سانتی‌متر، در مجموع 140×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «کامبیز درمبخش 1393» (پایین روی هر لت)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 70×70 سانتی‌متر، در مجموع 140×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 27 از کامبیز درمبخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.