41 کامبیز درم‌بخش (1400 – 1321) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز درم‌بخش (1400 – 1321)
نام اثر : مینیاتورهای سیاه

امضا: «کامبیز درم‌بخش 1393» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
70×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 500,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : مینیاتورهای سیاه

امضا: «کامبیز درم‌بخش 1393» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
70×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از کامبیز درم‌بخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.