21 کامبیز درم‌بخش (1400 – 1321) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز درم‌بخش (1400 – 1321)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «کامبیز درم‌بخش 1396» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
هر کدام 100×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 600,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 660,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «کامبیز درم‌بخش 1396» (پایین چپ) رنگ‌روغن روی بوم هر کدام 100×100 سانتیمتر تاریخ اثر: 1396
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 21 از کامبیز درم‌بخش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.