28 کیومرث هارپا (متولد 1336) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیومرث هارپا (متولد 1336)
نام اثر : بدون عنوان

امضا:«امضا هنرمند 00» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا:«امضا هنرمند 00» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از کیومرث هارپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.