98 حمید رضا اندرز (متولد 1349) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمید رضا اندرز (متولد 1349)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «ح. ر. اندرز 2012» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
135×135 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «ح. ر. اندرز 2012» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
135×135 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 98 از حمید رضا اندرز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.