68 حمید رضا اندرز (متولد 1349) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمید رضا اندرز (متولد 1349)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ح. ر. اندرز Hamid Reza Andarz » (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
185×185 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 90,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ح. ر. اندرز Hamid Reza Andarz » (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
185×185 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 68 از حمید رضا اندرز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.