30 حمید رضا اندرز (متولد 1349) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمید رضا اندرز (متولد 1349)
نام اثر : بدون عنوان

رنگ‌روغن روی بوم
165×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

رنگ‌روغن روی بوم
165×165 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 30 از حمید رضا اندرز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.