11 پری‌یوش گنجی (متولد 1324) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: پری‌یوش گنجی (متولد 1324)
نام اثر : آب

امضاء: «پری یوش 2014» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
258×176 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : آب

امضاء: «پری یوش 2014» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
258×176 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 11 از پری‌یوش گنجی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.