70 پری‌یوش گنجی (متولد 1324) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: پری‌یوش گنجی (متولد 1324)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه پنجره‌های روز

امضاء: «پری‌یوش 2010» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
دولته‌ای، هر لت 120×190، در مجموع 240×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 3500 - 2500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 260,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه پنجره‌های روز

امضاء: «پری‌یوش 2010» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
دولته‌ای، هر لت 120×190، در مجموع 240×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 70 از پری‌یوش گنجی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.