65 پری‌یوش گنجی (متولد 1324) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: پری‌یوش گنجی (متولد 1324)
نام اثر : از مجموعه آب

رنگ‌روغن روی بوم
265×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 95,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه آب

رنگ‌روغن روی بوم
265×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 65 از پری‌یوش گنجی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.