50 پری‌یوش گنجی (متولد 1324) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: پری‌یوش گنجی (متولد 1324)
نام اثر : پنجره ها

امضاء: «پری‌یوش 2004» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
195×209 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1383


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پنجره ها

امضاء: «پری‌یوش 2004» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
195×209 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1383

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 50 از پری‌یوش گنجی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.