18 پری‌یوش گنجی (متولد 1324) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: پری‌یوش گنجی (متولد 1324)
نام اثر : دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من

امضا: «پری‌یوش 2023» و مهر هنرمند (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
180×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 550,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 605,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من

امضا: «پری‌یوش 2023» و مهر هنرمند (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
180×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از پری‌یوش گنجی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.