85 جمشید سماواتیان (1400-1317) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید سماواتیان (1400-1317)
نام اثر :

امضاء: «91-70 جمشید سماواتیان» (پایین وسط)
ترکیب مواد روی فیبر
78×155 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «91-70 جمشید سماواتیان» (پایین وسط)
ترکیب مواد روی فیبر
78×155 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 85 از جمشید سماواتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.