1 جمشید سماواتیان (1400-1317) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید سماواتیان (1400-1317)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «جمشید سماواتیان 97-1317» (پایین راست)
ترکیب مواد روی فیبر
82×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «جمشید سماواتیان 97-1317» (پایین راست)
ترکیب مواد روی فیبر
82×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از جمشید سماواتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.