11 جمشید سماواتیان (1400-1317) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید سماواتیان (1400-1317)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «جمشید سماواتیان 95/1/17» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
50×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «جمشید سماواتیان 95/1/17» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
50×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 11 از جمشید سماواتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.