15 جمشید سماواتیان (1400 – 1317) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید سماواتیان (1400 – 1317)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «جمشید سماواتیان-66» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
73×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1366

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 460,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 506,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «جمشید سماواتیان-66» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم 73×140 سانتیمتر تاریخ اثر: 1366
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از جمشید سماواتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.