7 جمشید سماواتیان (1400-1317) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید سماواتیان (1400-1317)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «جمشید سماواتیان» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی تخته
130×96 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «جمشید سماواتیان» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی تخته
130×96 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 7 از جمشید سماواتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.