114 امیر‌صادق طهرانی (متولد 1338) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر‌صادق طهرانی (متولد 1338)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «صادق طهرانی 1391» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
235×210 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «صادق طهرانی 1391» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
235×210 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 114 از امیر‌صادق طهرانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.