120 امیر صادق طهرانی (متولد 1338) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر صادق طهرانی (متولد 1338)
نام اثر : سوره توحید

امضاء: «امیرصادق طهرانی 1390» فارسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
163×190 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 8,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سوره توحید

امضاء: «امیرصادق طهرانی 1390» فارسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
163×190 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 120 از امیر صادق طهرانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.