3 امیر صادق طهرانی (1338) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر صادق طهرانی (1338)
نام اثر :

امضاء : «امیر صادق طهرانی1391» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×177 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 23,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «امیر صادق طهرانی1391» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×177 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از امیر صادق طهرانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.