103 مرتضی گودرزی (متولد 1341) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی گودرزی (متولد 1341)
نام اثر : انتهای سکوت

امضاء: «مرتضی گودرزی دیباج 94» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : انتهای سکوت

امضاء: «مرتضی گودرزی دیباج 94» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 103 از مرتضی گودرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.