36 مرتضی گودرزی (1341) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی گودرزی (1341)
نام اثر : خلوت دل

امضاء: «78 مرتضی گودرزی (دیباج)» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1378


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 12,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خلوت دل

امضاء: «78 مرتضی گودرزی (دیباج)» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1378

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از مرتضی گودرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.