53 مرتضی گودرزی (متولد 1341) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی گودرزی (متولد 1341)
نام اثر : فریاد

امضاء: «مرتضی گودرزی دیباج/99» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
149×152 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : فریاد

امضاء: «مرتضی گودرزی دیباج/99» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
149×152 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از مرتضی گودرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.