32 مرتضی گودرزی دیباج (متولد 1341) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی گودرزی دیباج (متولد 1341)
نام اثر : همه برای صلح، صلح برای همه

امضاء: «مرتضی گودرزی دیباج/1400» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : همه برای صلح، صلح برای همه

امضاء: «مرتضی گودرزی دیباج/1400» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 32 از مرتضی گودرزی دیباج به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.