44 نیلوفر قادری نژاد (متولد 1336) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: نیلوفر قادری نژاد (متولد 1336)
نام اثر : رستم زاد (سزارین)

امضاء: «قادری نژاد 97» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
250×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : رستم زاد (سزارین)

امضاء: «قادری نژاد 97» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
250×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 44 از نیلوفر قادری نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.