98 احمد وکیلی (متولد 1340) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد وکیلی (متولد 1340)
نام اثر : بدون عنوان

امضا: «1387 وکیلی» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
135×134 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا: «1387 وکیلی» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
135×134 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 98 از احمد وکیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.