45 توکل اسماعیلی (1373-1302) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: توکل اسماعیلی (1373-1302)
نام اثر : انتر و لوطی

آهن
30×24×41 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1350
تک‌نسخه
پیشینه:
این اثر توسط مالک فعلی از مجموعه دکتر ایرج اعتصام در تهران خریداری شده است.


برآورد قیمت : 3500 - 2500 میلیون زیال

رقم نهایی فروش: 360,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : انتر و لوطی

آهن
30×24×41 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1350
تک‌نسخه
پیشینه:
این اثر توسط مالک فعلی از مجموعه دکتر ایرج اعتصام در تهران خریداری شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 45 از توکل اسماعیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.