47 توکل اسماعیلی (1373-1302) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: توکل اسماعیلی (1373-1302)
نام اثر : بز

آهن
15×40×31سانتی متر
تاریخ اثر:1361
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بز

آهن
15×40×31سانتی متر
تاریخ اثر:1361
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 47 از توکل اسماعیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.