84 توکل اسماعیلی (1373-1302) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: توکل اسماعیلی (1373-1302)
نام اثر : رستم و دیو سپید

آهن
13×51×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 60
تک نسخه


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : رستم و دیو سپید

آهن
13×51×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 60
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 84 از توکل اسماعیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.