19 مرتضی اسدی (متولد 1336) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی اسدی (متولد 1336)
نام اثر : پرواز در قفس برای صلح

امضاء: «امضای هنرمند 1401» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پرواز در قفس برای صلح

امضاء: «امضای هنرمند 1401» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 19 از مرتضی اسدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.