36 مرتضی اسدی (متولد 1336) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی اسدی (متولد 1336)
نام اثر : تولدی دیگر

امضا: «امضای هنرمند 1402» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 260,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تولدی دیگر

امضا: «امضای هنرمند 1402» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از مرتضی اسدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.