59 حبیب‌الله صادقی (1401 – 1336) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حبیب‌الله صادقی (1401 – 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «صادقی 88» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 200,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «صادقی 88» (پایین چپ) ترکیب‌مواد روی بوم 150×100 سانتیمتر تاریخ اثر: 1388
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 59 از حبیب‌الله صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.