66 حبیب الله صادقی (1336) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: حبیب الله صادقی (1336)
نام اثر : قطعه ای از بهشت

امضاء: «حبیب الله صادقی1391» فارسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
140×120 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 13,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : قطعه ای از بهشت

امضاء: «حبیب الله صادقی1391» فارسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
140×120 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 66 از حبیب الله صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.