78 احمد محمدپور (متولد 1344) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد محمدپور (متولد 1344)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «احمد محمدپور 1400» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
118×158 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 220,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 242,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «احمد محمدپور 1400» (پایین راست) ترکیب‌مواد روی بوم 118×158 سانتیمتر تاریخ اثر: 1400
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 78 از احمد محمدپور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.