4 احمد محمدپور (1344) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد محمدپور (1344)
نام اثر :

امضاء: «احمد محمدپور 93 » (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
160×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «احمد محمدپور 93 » (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
160×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از احمد محمدپور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.