69 احمد محمدپور (متولد 1344) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد محمدپور (متولد 1344)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «احمد محمدپور 1400» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «احمد محمدپور 1400» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 69 از احمد محمدپور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.