60 احمد محمدپور (1344) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد محمدپور (1344)
نام اثر : یاد باد

امضاء: «احمد محمدپور 91» فارسی (وسط چپ)
ترکیب مواد روی بوم
78×160 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 12,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : یاد باد

امضاء: «احمد محمدپور 91» فارسی (وسط چپ)
ترکیب مواد روی بوم
78×160 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 60 از احمد محمدپور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.