54 احمد محمدپور (متولد 1344) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد محمدپور (متولد 1344)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «احمد محمدپور 95 » (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «احمد محمدپور 95 » (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 54 از احمد محمدپور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.