105 مهرداد محب علی (متولد 1338) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهرداد محب علی (متولد 1338)
نام اثر : نفت (شل )

امضاء: «محب علی90» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
150×180 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نفت (شل )

امضاء: «محب علی90» فارسی (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
150×180 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 105 از مهرداد محب علی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.