28 مهرداد محب‌علی (متولد 1338) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهرداد محب‌علی (متولد 1338)
نام اثر : خیل مهاجرت کنندگان

امضاء: «مهرداد محب‌علی1395» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
300×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : خیل مهاجرت کنندگان

امضاء: «مهرداد محب‌علی1395» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
300×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از مهرداد محب‌علی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.