108 نصرت الله مسلمیان (متولد 1330) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: نصرت الله مسلمیان (متولد 1330)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه پرتره

امضاء: «مسلمیان 2005» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1384


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 19,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه پرتره

امضاء: «مسلمیان 2005» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 108 از نصرت الله مسلمیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.