34 نصرت الله مسلمیان (1330) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: نصرت الله مسلمیان (1330)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه پرتره

امضاء : «مسلمیان 91» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
180×180 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 48,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه پرتره

امضاء : «مسلمیان 91» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
180×180 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 34 از نصرت الله مسلمیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.