113 یعقوب امدادیان (متولد 1327) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: یعقوب امدادیان (متولد 1327)
نام اثر :

امضاء: «یعقوب امدادیان 2011 / 90» فارسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «یعقوب امدادیان 2011 / 90» فارسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 113 از یعقوب امدادیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.