114 محسن وزیری مقدم سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: محسن وزیری مقدم
نام اثر :

امضاء : «M.Vaziri 22.02.2007» انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک روی مقوا
70×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1386


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 12,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «M.Vaziri 22.02.2007» انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک روی مقوا
70×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 114 از محسن وزیری مقدم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.