55 محسن وزیری مقدم (1303) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: محسن وزیری مقدم (1303)
نام اثر :

امضاء: «Vaziri» انگلیسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
125×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1341


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 90,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Vaziri» انگلیسی (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
125×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1341

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 55 از محسن وزیری مقدم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.