119 مونا پاد (متولد 1353) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: مونا پاد (متولد 1353)
نام اثر : این مکان و آن مکان

امضاء: «Mona 2012» انگلیسی (روی پایه)
برنز
10×18×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
تک نسخه


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 7,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : این مکان و آن مکان

امضاء: «Mona 2012» انگلیسی (روی پایه)
برنز
10×18×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1390
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 119 از مونا پاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.