46 مونا پاد (1353) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: مونا پاد (1353)
نام اثر : دو اسب

مضاء : «Mona. 010» انگلیسی (روی پایه)
برنز
23×30×42.5سانتی متر
تاریخ اثر:1389
تک نسخه


برآورد قیمت : 180 - 140 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 28,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دو اسب

مضاء : «Mona. 010» انگلیسی (روی پایه)
برنز
23×30×42.5سانتی متر
تاریخ اثر:1389
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 46 از مونا پاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.